PRIVACY POLICY

บริษัท โคนาคะ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) จะประกาศมาตรการเชิงนโยบายสำหรับการปกป้องและการใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสม หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมีพื้นฐานอยู่บนกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเกี่ยวกับการปกป้องและการใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสม ทางบริษัทฯ ปฏิบัติตามประเด็นต่างๆ ที่ได้ระบุในมาตรการเชิงนโยบาย หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ทางบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นต่อไปในความพยายามของเราที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องและระบบการจัดการข้อมูลส่วนตัวของปัจเจกบุคคลภายในบริษัทฯ

จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างมีขอบเขตภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายเป็นอย่างดีและตรงตามจุดประสงค์การใช้งานเท่านั้น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ จะเป็นไปตามจุดประสงค์ต่อไปนี้

 • การส่งจดหมายโดยตรงจากทางบริษัทฯ หรือการขายตรง เช่น Tele-Marketing และ EDM
 • สั่งสินค้าจากโรงงานหรือสั่งการซ่อมแซมสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายของทางบริษัทฯ
 • ชื่อเวปไซต์ที่ใช้สำหรับการตั้งลิ้งค์
 • การวิจัยตลาด การสำรวจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ
 • ขั้นตอนการคืนและเรียกคืนสินค้า และขั้นตอนในการทำการซื้อขาย
 • ในส่วนของเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการตลาดโดยตรง เช่น Tele-Marketing และ EDM ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการใช้ข้อมูลส่วนตัวเมื่อบุคคลนั้นๆ ต้องการที่จะหยุดรับข้อมูล
เพื่อการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

ทางบริษัทฯ รับประกันที่จะสรรหาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมภายใต้เหตุผลและกฎหมาย เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

เงื่อนไขการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ยกเว้นกฎหมายจะกำหนด และเราจะไม่เปิดเผลข้อมูลใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าเช่นกัน

สำหรับการบริหารงานด้านความปลอดภัย

เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลและเสียหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น เราจะใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนของเราเกี่ยวกับความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและแม่นยำ

ทางบริษัทฯ จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกของลูกค้า เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

การสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูล ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการควบคุมดูแลในส่วนนี้อย่างใกล้ชิด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน

 • บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณ
  • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน สภาพสมบูรณ์ครบ 100%
  • สูท จะต้องไม่มีการตัดขา หรือแก้ไขส่วนใดๆ
 • หากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ในทุกกรณี
 • สินค้าจัดรายการ หรือโปรโมชั่นพิเศษ จะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้ในทุกรณี
 • สินค้าที่ฝากทางร้านแก้ไขลูกค้าจะต้องเข้ามารับของภายใน 3 เดือน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางแบรนด์จะจัดส่งสินค้าให้ท่าโดนที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งเอง